სოციალურ ქსელში Facebook-მომხმარებლების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის (ბმული 1, 2) თანახმად, საქართველოში, 2024 წლის 14 ნოემბრიდან 19 დეკემბრის ჩათვლით, დაგეგმილი საქართველოს მოსახლეობისა და სასოფლო-სამეურნეო აღწერა გაეროს გეგმის ნაწილია, რათა „შვაბის და გაეროს გეგმა, თქვენ არაფერი გექნებათ და იქნებით ბედნიერნი“ აღსრულდეს. სინამდვილეში, აღწერა ქვეყნის განვითარების ხელშეწყობისთვის მოსახლეობის შემადგენლობის, სქესის, ასაკის, ეთნიკური წარმომავლობის, მიგრაციის, დასაქმების, განათლების და სხვა მახასიათებლების შესახებ ინფორმაციის შეგროვებას ისახავს მიზნად.

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ეკონომიკურმა და სოციალურმა საბჭომ 2015 წლის 10 ივნისს მიიღო რეზოლუცია, რომლის თანახმადაც, წევრმა სახელმწიფოებმა „მოსახლეობისა და საცხოვრისების აღწერის 2020 წლის მსოფლიო რაუნდში“ საერთაშორისო და რეგიონული რეკომენდაციების გათვალისწინებით, სულ მცირე ერთი აღწერა უნდა ჩაატარონ. დოკუმენტის თანახმად, „საქართველო, როგორც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წევრი ქვეყანა, ითვალისწინებს საერთაშორისო რეკომენდაციებს და გამოთქვამს მზადყოფნას, ჩაერთოს „მოსახლეობისა და საცხოვრისების აღწერის 2020 წლის მსოფლიო რაუნდში“.

საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მომზადების, ჩატარების, მოპოვებული მასალების დამუშავების, შედეგების გამოქვეყნებისა და გავრცელების სამართლებრივ საფუძველს საქართველოს კანონმდებლობა არეგულირებს. „საქართველოს კანონი საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შესახებ“ აწესრიგებს - „აღწერის პროცესში აღმასრულებელი ხელისუფლების ცენტრალურ და ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოებს შორის ურთიერთობებს, განსაზღვრავს აღწერის ჩატარების ძირითად საპროგრამო დებულებებსა და მეთოდებს, აღწერაში მოქალაქეთა მონაწილეობასა და აღმწერი პერსონალის უფლება-მოვალეობებს, აღწერის შედეგად მიღებული პერსონალური მონაცემების საიდუმლოების სახელმწიფო გარანტიებს“.

აღწერა საქართველოს ყველა ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში, 10 წელიწადში ერთხელ, მოსახლეობის შესახებ ზუსტი მონაცემების მისაღებად ტარდება. აღნიშნული მონაცემები აუცილებელია ქვეყნის მოსახლეობის დემოგრაფიული ვითარების დასადგენად, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის შესამუშავებლად, აგრეთვე, საზოგადოების ინფორმირებისათვის.

საქართველოს 2024 წლის მოსახლეობის და სასოფლო-სამეურნეო აღწერა რამდენიმე ეტაპად იყოფა და მოიცავს მონაცემების შეგროვების, ინდივიდუალური ინფორმაციის დამუშავებისა და აგრეგირებული მონაცემების გავრცელების პროცესს. აღწერის შედეგების ხელმისაწვდომობა გადაწყვეტილების მიმღებთათვის, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სხვა შესაბამისი უწყებებისთვის მნიშვნელოვანია, რათა მოხდეს ქვეყნის განვითარებისთვის გეგმებისა და პროგრამების ეფექტიანი განხორციელების ხელშეწყობა.

საქსტატის მიერ აღწერის პროგრამასთან დაკავშირებით გამოქვეყნებულ დოკუმენტში ასევე აღნიშნულია, რომ მოსახლეობის აღწერა, ასევე წარმოადგენს მნიშვნელოვან წყაროს მდგრადი განვითარების 2030 წლის მიზნების განხორციელების შესაფასებლად. „პროგრამა 2030“ გაეროს მსოფლიოს მდგრადი განვითარების ხელშესაწყობად ჩამოყალიბებული პერსპექტივაა და იგი 2015 წლის შემდეგ განვითარების პრიორიტეტებს განსაზღვრავს. დოკუმენტის მიხედვით, 2030 წლისთვის კონკრეტული 17 მიზანი უნდა იქნას მიღწეული, მათ შორის, სიღარიბისა და შიმშილობის აღმოფხვრა, ხარისხიან განათლებასა და ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა, გენდერული თანასწორობა და სხვა. აქედან გამომდინარე, მდგრადი განვითარების მიზნების შესაფასებლად მნიშვნელოვანია, სახელმწიფო ფლობდეს ინფორმაციას მოსახლეობის შემადგენლობის, სქესის, ასაკის, ეთნიკურ წარმომავლობის, მიგრაციის, დასაქმების და განათლების შესახებ. ასევე, აღწერის მიმდინარეობისას შეგროვდება მონაცემები შინამეურნეობების სასოფლო-სამეურნეო აქტივობის შესახებ, თვითმმართველი ერთეულებისა და დასახლებების დონეზე. საქართველოში მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა 10 წელიწადში ერთხელ ტარდება უკანასკნელი კი 2014 წელს ჩატარდა. აღწერამ მოიცვა ქვეყნის მთელი ტერიტორიის 82 პროცენტი, გარდა ოკუპირებული ტერიტორიებისა. სწორედ 2014 წელს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერასთან ერთად პირველად ჩატარდა სასოფლო-სამეურნეო აღწერაც.

სოციალურ ქსელში გავრცელებული ფოტოანაბეჭდები Facebook-მომხმარებლების აღწერებთან ერთად ქმნის წარმოდგენას, თითქოს საყოველთაო აღწერა, გაეროს დაკვეთით, სახელმწიფოს მიერ მოსახლეობისთვის ქონების ჩამორთმევის წინაპირობაა. რეალურად, ღონისძიება საყოველთაო ეკონომიკური, სოციალური და დემოგრაფიული მონაცემების შესაგროვებლად ტარდება.

--------------------------------------------------------------------------

სტატია Facebook-ის ფაქტების გადამოწმების პროგრამის ფარგლებში მომზადდა. ვერდიქტიდან გამომდინარე, Facebook-მა შესაძლოა სხვადასხვა შეზღუდვა აამოქმედოს - შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ ამ ბმულზე. მასალის შესწორებისა და ვერდიქტის გასაჩივრების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ამ ბმულზე.


მსგავსი სიახლეები

5513 - გადამოწმებული ფაქტი
გაზეთი ფაქტ-მეტრი
26%
სიმართლე
16%
ტყუილი
12%
მეტწილად სიმართლე
10%
ნახევრად სიმართლე
7%

ყველაზე კითხვადი