იტვირთება

ფოტო: batumelebi.ge

ფაქტ-მეტრმა უკვე გაგაცნოთ შუახევის, ქობულეთის, ხელვაჩაურისა და ქედის მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებიდან დაფინანსებული ა(ა)იპ-ების ხარჯები. ჩვენ ხულოს მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი ა(ა)იპ-ების ხარჯებიც შევისწავლეთ. ათი არასამეწარმეო-არაკომერციული პირის ხარჯებისთვის 2019 წელს ხულოს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ჯამში 4 104 492 ლარია გათვალისწინებული. ეს კი, შარშანდელთან შედარებით, 774 149 ლარით მეტია.

ცხრილი 1: ა(ა)იპ-ების მთლიანი ხარჯები და ადმინისტრაციული ხარჯის წილი, ხულოს 2018 და 2019 წლების ბიუჯეტების მიხედვით

ა(ა)იპ

2018 წელი

2019 წელი

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

მთლიანი ხარჯი

ადმინისტრაციული ხარჯის წილი

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

მთლიანი ხარჯი

ადმინისტრაციული ხარჯის წილი

ხულო-თაგოს ბაგირგზა

64 260

25 060

89 420

99.89%

70 920

17 880

88 900

99.89%

მუნიციპალური სერვისი

30 350

185 930

216 280

100%

42 000

347 552

389 552

100%

ხულოს წყალკანალი

145 080

67 260

212 840

99.77%

166 800

67 980

234 900

99.95%

საბავშვო ბაღების გაერთიანება

874 835

600 222

1 494 251

98.72%

1 136 880

814 420

1 951 700

99.98%

კომპლექსური სასპორტო სკოლა

154 688

18 932

173 620

100%

181 440

20 460

201 900

100%

საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“

0

8 950

8 950

100%

24 480

3 860

28 340

100%

სახელოვნებო სკოლა

69 900

63 160

133 060

100%

71 520

61 280

132 800

100%

კულტურის ცენტრი

324 930

272 875

599 135

99.78%

388 680

261 520

650 500

99.95%

კურორტი „ბეშუმი“

45 359

36 551

81 910

100%

54 840

33 260

88 100

100%

სოციალური სერვისების ცენტრი

21 457

293 851

320 877

98.26%

31 200

301 600

337 800

98.52%

წყარო: ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია

ადმინისტრაციული ხარჯის წილი (შრომის ანაზღაურებისა და საქონლისა და მომსახურებისთვის განკუთვნილი თანხა ჯამურად), მთლიან ხარჯებთან შედარებით, ძალიან მაღალია, 98-100 პროცენტი, ყველა ა(ა)იპ-ის შემთხვევაში. აღსანიშნავია, რომ ამ ორგანიზაციებში შთამბეჭდავად გამოიყურება შრომის ანაზღაურებისთვის განკუთვნილი ხარჯის წილიც. მით უფრო, თუ შტატით და შტატგარეშე დასაქმებულთა ხელფასებს ერთად ვიანგარიშებთ.

ცხრილი 2:შტატით და შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურების წილი ა(ა)იპ-ების მთლიან ხარჯებთან მიმართებით, ხულოს 2019 წლის ბიუჯეტის მიხედვით

ა(ა)იპ

ანაზღაურება (შტატში და შტატგარეშე დასაქმებულთათვის)

მთლიანი ხარჯი

წილი

ხულო - თაგოს ბაგირგზა

81 120

88 900

91.25%

ხულოს მუნიციპალური სერვისი

148 020

389 552

38%

ხულოს წყალკანალი

198 120

234 900

84.34%

საბავშვო ბაღების გაერთიანება

1 234 110

1 951 700

63.23%

ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა

183 240

201 900

90.76%

ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“

24 480

28 340

86.38%

ხულოს სახელოვნებო სკოლა

111 288

132 800

83.80%

ხულოს კულტურის ცენტრი

617 520

650 500

94.93%

კურორტი ბეშუმი

69 720

88 100

79.14%

ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი

243 000

337 800

71.94%

წყარო: ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია

შარშანდელთან შედარებით, 437 901 ლარით გაზრდილია შტატში მომუშავეთა, ხოლო 40 177 ლარით - შტატგარეშე დასაქმებულთა ანაზღაურება. 2019 წელს ჯამში, ა(ა)იპ-ებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურებისთვის, გათვალისწინებულია 2 910 618 ლარი, აქედან 2 168 760 ლარი შტატში მომუშავეთათვის. ხელფასების ჯამური თანხის წილი, მთლიან ხარჯებთან მიმართებით, 70.9%-ს შეადგენს.

როგორც წინა კვლევებში განვმარტეთ, შტატგარეშე მომუშავეთა ხელფასები, სამივლინებო ხარჯები, ასევე სატელეფონო, ინტერნეტმომსახურების, საოფისე ტექნიკისა და საკანცელარიო ნივთების შეძენის, ოფისის რემონტისა და კომუნალური გადასახადების ხარჯი გაწერილია მუხლში „საქონელი და მომსახურება“.

ხულოს ათი ა(ა)იპ-ის „საქონელი და მომსახურებისთვის“ 2019 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია 1 929 812 ლარი, რაც შარშანდელ მაჩვენებელს 357 021 ლარით აღემატება.

გრაფიკი 1:ხულოს ა(ა)იპ-ების „საქონელი და მომსახურებისა“ და სხვა საჭიროებებისთვის დაგეგმილი ხარჯი, 2019 წლის მიხედვით

წყარო: ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია

გრაფიკიდან ჩანს, რომ 2019 წელ ხულოს ა(ა)იპ-ებისთვის „საქონელი და მომსახურებისთვის“ დაგეგმილი მთლიანი ხარჯის (1 929 812 ლარი) 38.44%-ს (741 858 ლარი) შტატგარეშე დასაქმებულთა ანაზღაურება შეადგენს, ხოლო 147 130 ლარი გათვალისწინებულია ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვისთვის.

აღსანიშნავია, რომ ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალურ სერვისში“ შტატით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურების ხარჯი 42 000 ლარია, გასულ წელთან შედარებით, 11 650 ლარით მეტი. გაცილებით სოლიდურია შტატგარეშე მომუშავეთა ხელფასებზე გაწერილი თანხის მოცულობა - 106 020 ლარი, რაც, ასევე, 11 670 ლარით აღემატება შარშანდელ მაჩვენებელს. ჯამში ამ ორგანიზაციისთვის განკუთვნილი სახელფასო ხარჯის მოცულობა გაზრდილია 36 320 ლარით. „მუნიციპალური სერვისი“ უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის 84 დასახლებულ პუნქტში 5 330-მდე წერტილის მომსახურებას, ასევე - შიდა სასოფლო გზებისა და სანიაღვრე არხების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. თუ ორგანიზაციის მთლიან ხარჯს შრომის ანაზღაურების, ოფისის, მივლინების, რბილი ინვენტარისა და ტრანსპორტის შენახვის ხარჯებს გამოვაკლებთ, გამოვა, რომ „მუნიციპალურ სერვისს“ მთელი ამ საქმიანობის სრულყოფილად განსახორციელებლად 145 192 ლარი რჩება.

საინტერესო მდგომარეობაა ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალშიც“, რომელიც უზრუნველყოფს დაბა ხულოსა და მუნიციპალიტეტში არსებული 26 წყალსადენის მოვლასა და წყლის შეუფერხებლად მიწოდებასა და დაბის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვას. ორგანიზაციის მთლიანი ხარჯისთვის გათვალისწინებულია 234 900 ლარი. აქედან 230 280 ლარი ხელფასებზე, ოფისის ხარჯებზე, მივლინებაზე, რბილ ინვენტარსა და ტრანსპორტის მოვლა-შენახვაზე წარიმართება. დარჩენილი 4 600 ლარით „ხულოს წყალკანალმა“ თავისი ფუნქცია უნდა შეასრულოს. რაც შეეხება წყალსადენების რეაბილიტაციასა და რემონტს, ამისთვის ხულოს 2019 წლის ბიუჯეტში ცალკე გათვალისწინებულია 630 660 ლარი.

ყურადღებას იქცევს „სოციალური სერვისების ცენტრის“ ხარჯები. 337 800 ლარიდან 211 800 ლარი ანუ მთლიანი ხარჯის 62.7% შტატგარეშე დასაქმებულთა ანაზღაურებაზე მოდის. თუ ამას შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა ანაზღაურებასაც დავამატებთ, გამოვა, რომ ხელფასებზე 71.94% მიემართება. ბიუჯეტში წერია, რომ ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 11 ამბულატორია), რისთვისაც „სოციალური სერვისების ცენტრი“ ექიმებს მედიკამენტებით და სხვა მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა) უზრუნველყოფს, რაც ხელს შეუწყობს ამბულატორიების გამართულ და ეფექტურ მუშაობას. ასევე გათვალისწინებულია სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება (მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალებების შეძენა-მიწოდება). ამ აქტივობების განსახორციელებლად კი ორგანიზაციას, მხოლოდ ხელფასებისთვის განკუთვნილი თანხა რომ გამოვაკლოთ, 94 800 ლარი რჩება, ანუ 2.6-ჯერ ნაკლები, ვიდრე შრომის ანაზღაურებას უნდა მოხმარდეს.

არსებული მდგომარეობით, ხულოს ა(ა)იპ-ებში შტატით დასაქმებულთა რიცხოვნობა შარშანდელთან შედარებით, გაზრდილია 29-ით და 494 ერთეულს შეადგენს. რაც შეეხება შტატგარეშე დასაქმებულთა რაოდენობას, ეს მონაცემი ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაში მითითებული არ არის.


მსგავსი სიახლეები

3391 - გადამოწმებული ფაქტი
გაზეთი ფაქტ-მეტრი
27%
სიმართლე
20%
მეტწილად სიმართლე
11%
ნახევრად სიმართლე
9%
მეტწილად მცდარი
7%

ყველაზე კითხვადი