Top

ფაქტ-მეტრის ქვიზი

რამდენად ყურადღებით ეცნობით ფაქტ-მეტრის სტატიებს?
  • 2011-2012 წლებთან შედარებით, 2013-2014 წლებში, სასჯელაღსრულების სისტემაში სუიციდის ფაქტები გაორმაგდა.