Top
ფაქტ-მეტრი მედიაში
რუბრიკა “ფაქტ-მეტრი” TV პირველის ეთერში
წყარო: TV პირველი ბმული
რუბრიკა “ფაქტ-მეტრი” TV პირველის ეთერში
წყარო: TV პირველი ბმული
რუბრიკა “ფაქტ-მეტრი” TV პირველის ეთერში
წყარო: TV პირველი ბმული
ფაქტ-მეტრის ანალიტიკოსი თამარ ქეცბაია კრიმინალის სტატისტიკის შესახებ
წყარო: ბმული
ფაქტ-მეტრის ანალიტიკოსი თამარ ქეცბაია კრიმინალის სტატისტიკის შესახებ
წყარო: ბმული
ფაქტ-მეტრის ანალიტიკოსი თამარ ქეცბაია კრიმინალის სტატისტიკის შესახებ
წყარო: ბმული
რუბრიკა “ფაქტ-მეტრი” TV პირველის ეთერში
წყარო: TV პირველი ბმული
ფაქტ-მეტრის კვლევები გაზეთ “Financial”-ში
წყარო: Financial ბმული
რუბრიკა “ფაქტ-მეტრი” TV პირველის ეთერში
წყარო: TV პირველი ბმული
ფაქტ-მეტრის კვლევები გაზეთ “Financial”-ში
წყარო: Financial ბმული
რუბრიკა “ფაქტ-მეტრი” TV პირველის ეთერში
წყარო: TV პირველი ბმული
ფაქტ-მეტრის კვლევები გაზეთ “Financial”-ში
წყარო: Financial ბმული
რუბრიკა “ფაქტ-მეტრი” TV პირველის ეთერში
წყარო: TV პირველი ბმული
ფაქტ-მეტრის კვლევები გაზეთ “Financial”-ში
წყარო: Financial ბმული
რუბრიკა “ფაქტ-მეტრი” TV პირველის ეთერში
წყარო: TV პირველი ბმული
რუბრიკა “ფაქტ-მეტრი” TV პირველის ეთერში
წყარო: TV პირველი ბმული
“NewPosts” ფაქტ-მეტრის კვლევას აქვეყნებს
წყარო: NewPosts ბმული
ფაქტ-მეტრის კვლევები გაზეთ “Financial”-ში
წყარო: Financial ბმული
რუბრიკა “ფაქტ-მეტრი” TV პირველის ეთერში
წყარო: TV პირველი ბმული