ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018
არქივი: 2015 წელი

საქართველოს სახელმწიფო ხაზინა - 2010-2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების დინამიკა

გაგზავნილი წერილი

06 იანვარი, 2015

პასუხი

21 იანვარი, 2015


ფინანსთა სამინისტრო - 2014 წელს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოების მიერ განხილული საჩივრების შედგები

გაგზავნილი წერილი

08 იანვარი, 2015

პასუხი

21 იანვარი, 2015


თავდაცვის სამინისტრო - საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შეიარარების ბიუჯეტი არ წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციას

გაგზავნილი წერილი

21 იანვარი, 2015

პასუხი

09 თებერვალი, 2015


სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - 2011-2015 წლებში სამელიორაციო სისტემისთვის გამოყოფილი თანხები;2011-2014 წლებში რეაბილიტირებული სარწყავი არხის სიგრძე და წყალუზრუნველყოფილი სარწყავი მიწის ფართობის რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

22 იანვარი, 2015

პასუხი

09 თებერვალი, 2015


გრემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო - 2014 წელს შპს " გაცემული ლიცენზია, ლიცენზიისთვის გადახდილი თანხის რაოდენობა, მოპოვებული წიაღისეულის სავარაუდო რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

26 იანვარი, 2015

პასუხი

03 დეკემბერი, 2015


ფინანსთა სამინისტრო - ყველა დონის საბიუჯეტო ორგანიზაციის ხაზისის ერთიანი ანგარიშის სისტემაში მოქცევა

გაგზავნილი წერილი

02 თებერვალი, 2015

პასუხი

20 თებერვალი, 2015


ენერგეტიკის სამინისტრო - ტყიბულის გაზიფიცირება; 2012 წლის შემდეგ გაზიფიცირებულ აბონენტთა რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

05 თებერვალი, 2015

პასუხი

13 თებერვალი, 2015


იუსტიციის სამინისტრო - 2010-2015 წლებში 5-18 წლამდე ასაკის პირთა რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

06 თებერვალი, 2015

პასუხი

17 მარტი, 2015


მუნიციპალური განვითარების ფონდი - ზესტაფონის ყოფილი საავადმყოფოს რეაბილიტაციის დაწყების და დასრულების თარიღი, ბიუჯეტი, პროექტში ჩართული დონორები


გაგზავნილი წერილი არ მოიძებნა...

პასუხი

24 თებერვალი, 2015


ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტრო - აფხაზეთის ომში უგზო-უკვლოდ დაკარგული პირების რაოდენობა;მოძიების პროცესი;ამ მიმართულებით 2003 წლიდან განხორციელებული ღონისძიებები

გაგზავნილი წერილი

10 თებერვალი, 2015

პასუხი

24 თებერვალი, 2015


Page 1 of 712345...Last »