ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

სოციალური მომსახურების სააგენტო

სოციალური მომსახურების სააგენტო - თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების საერთო რაოდენობა;სოციალურდ დაუცველი ოჯახების რაოდენობა, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000

გაგზავნილი წერილი

07 აპრილი, 2015

პასუხი არ მიგვიღია...